INVEST FOR JOBS a été créé en décembre 2015 à l’initiative des partenaires sociaux du secteur des fabrications métalliques et de la technologie.

Ce fonds d’investissement a comme objet de démontrer qu’un fonds d’investissement peut se développer en ayant comme objectif, non seulement le rendement financier mais aussi l’emploi.

Depuis lors, INVEST FOR JOBS a pris sa place sur le marché, en maintenant son objectif initial.

Notamment, la croissance des 2 dernières années a été importante : environ 8 millions d’euros d’investissement fin 2018 et 43 millions d’euros fin 2020, une belle progression.

L’impact sur l’emploi a été lui aussi significatif : plus de 3000 emplois directs et indirects consolidés, 203 ETP créés et 342 ETP en création, soit un ratio d’environ 8 emplois temps plein concernés par tranche de 100.000 euros investis.

A la lumière de ces résultats, les promoteurs du projet ont considéré que leur objectif était atteint : oui, un fonds peut se développer en ayant comme objectif, non seulement le rendement financier mais aussi l’emploi.

INVEST FOR JOBS est désormais considéré comme « fully invested », et aucun nouveau dossier d’investissement ne sera analysé.

L’ensemble des engagements pris (dont les conditions de libération sont précisées dans les contrats en cours), et les demandes en cours seront évidemment totalement honorés. Également, un « buffer » sera prévu afin de répondre aux éventuelles demandes futures des sociétés en portefeuille existants, afin de les soutenir dans leur croissance.

INVEST FOR JOBS werd in december 2015 opgericht op initiatief van de sociale partners in de metaalindustrie en de technologiesector.

Dit investeringsfonds heeft als doelstelling aan te tonen dat een investeringsfonds zich kan ontwikkelen met niet enkel een financieel rendement als doelstelling, maar ook werkgelegenheid.

INVEST FOR JOBS heeft ondertussen zijn plaats in de markt ingenomen, met behoud van zijn oorspronkelijke doelstelling.

De groei van de afgelopen 2 jaar is aanzienlijk: zo'n 8 miljoen euro aan investeringen eind 2018 en 43 miljoen euro eind 2020; inderdaad een mooie groei.

De impact op de werkgelegenheid is ook aanzienlijk: meer dan 3.000 geconsolideerde directe en indirecte jobs, 203 gecreëerde FTE's en 342 nog te creëren FTE’s; een verhouding van ongeveer 8 voltijdse jobs voor elke 100.000 geïnvesteerde euro.

In het licht van deze resultaten zijn de promotoren van het project van mening dat hun doel is bereikt: een fonds kan zich inderdaad ontwikkelen met niet alleen financiële prestaties als doelstelling, maar ook werkgelegenheid.

INVEST FOR JOBS is vanaf nu "FULLY INVESTED" en er worden geen nieuwe investeringsdossiers meer geanalyseerd.

Alle aangegane verplichtingen (waarvan de voorwaarden zijn gespecificeerd in de huidige contracten) en de lopende aanvragen worden uiteraard volledig afgewerkt. Er zal ook een buffer worden voorzien om gepast te kunnen reageren op eventuele toekomstige aanvragen van bestaande portfoliobedrijven, en hen zo te ondersteunen in hun verdere groei.